Odborné články o vodě

 

Alkalita

17.03.2018

Alkalita neboli kyselinová neutralizační kapacita (KNK) je vlastně mírou stability pH. Hovoří se o ní také jako o pufrační kapacitě vody. Jak název "kyselinová neutralizační kapacita" napovídá, čím větší je tento parametr, tím větší má voda (a látky v ní rozpuštěné) schopnost neutralizovat kyselinu, kterou do vody případně přidáme. Jednoduše...

Význam reverzní osmózy při doúpravě pitné vody z hlediska fyziologie lidského organismu.

Co je to Ph

17.03.2018

Část molekul vody se vyskytuje v disociovaném stavu, tj. jako H+ a OH-. V chemicky čisté vodě je koncentrace těchto částic 10-14 mol/l, přičemž H+ i OH-jsou zastoupeny rovným dílem. Koncentrace H+ je tedy 10-7 mol/l. pH vyjadřuje záporný logaritmus této hodnoty:

Otázky spojené s měřením elektrické vodivosti vody v akvaristice se staly aktuálními zejména v několika posledních letech, kdy došlo k výraznému snížení cen elektrosoučástek a tím i k snížení ceny potřebných měřících přístrojů, tzv. konduktometrů (z angl. conductivity - vodivost). Máme-li však získat hodnověrné výsledky, je nutno při měření...

Tvrdost vody vyjadřuje obsah iontů kovů alkalických zemin - především vápníku a hořčíku (ale také barya a stroncia) ve vodě, které vytvářejí nerozpustné uhličitany. Tvrdost je jedním z nejdůležitějších kontrolních parametrů vody. Přihlíží se k ní i při kontrole kvality vody okruhové a při posuzování vhodnosti použití vody jako doplňkové pro...

CO2 je oxid uhličitý, sloučenina, jejíž molekulu tvoří dva atomy kyslíku a jeden atom uhlíku. CO2 se vyskytuje v atmosféře ve velmi nízké koncentraci (0,036 %) a ze vzduchu se dostává do vody. Je poměrně dobře rozpustný a ve vodě tvoří část jeho molekul kyselinu uhličitou (H2CO3), což má za následek např. nízké pH dešťové vody - kapky vody se...

Ozon

17.03.2018

Racionální chemický název trikyslík je alotropní modifikace kyslíku. Jeho molekuly sestávají ze tří atomů kyslíku namísto dvou, které tvoří molekuly stabilního běžného dikyslíku. Molekula ozónu je lomená a úhel, který svírají vazby mezi atomy kyslíku, je 116,8 °C. Jak naznačují mesomerní strukturní vzorce , představující mezní elektronové...

Změření pH zjistíme velmi snadno pomocí kolorimetrického testu zakoupeného v akvaristice. Princip testu je následující: do vzorku testované vody přidáme určené množství činidla (obvykle určitý počet kapek), zamícháme a ve správnou dobu srovnáme zabarvení vzorku s přiloženou barevnou stupnicí. Provedení testu je jednoduché, je ale třeba vědět, že...

PPM

17.03.2018

Parts per million (z angličtiny, česky "dílů či částic na jeden milion"), zkráceně též ppm, je výrazem pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion. Obdobně jako procento (jedna setina) či promile (jedna tisícina) se používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku.

Tvrdost vody

17.03.2018

Tvrdost vody není úplně jasný pojem - rozumí se jím buď obsah Ca2+, Mg2+, Ba2+ a Sr2+ (případně i dalších dvou - a vícemocných kationtů), nebo častěji jen množství rozpuštěného vápníku a hořčíku, tj. součet Ca2+ a Mg2+. Ve většině vod také tyto prvky naprosto dominují, takže ostatní můžeme zanedbat a na definici až tak nezáleží. Na tvrdosti vody se...

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka je neviditelné, existují však živočichové (ptáci, plazi, některý hmyz), kteří jej dokáží vnímat. Jeho přirozeným zdrojem je Slunce. Nejtvrdší elektromagnetické...